POLITYKA   Komentator. Europa-Niemcy-Polska  
Klimatycznie w Polsce
Andrzej Ceglarz

/06.04.2012/ 9 marca w Brukseli zakończyło się spotkanie unijnych ministrów środowiska, którzy debatowali nad potrzebą globalnej ochrony klimatu. Był to jednak jedyny punkt, co do którego politycy byli zgodni. Szczyt został bowiem zdominowany dyskusjami nad nowym pakietem energetyczno – klimatycznym, który okazał się być kością niezgody pomiędzy negocjatorami. Podczas obrad zarysował się wyraźny dysonans między stanowiskami 26 krajów Wspólnoty, a Polską.
Odmienne zdania dotyczyły stopnia redukcji emisji dwutlenku węgla przez Unię Europejską w przyszłości. Obecnie obowiązujące limity pakietu kształtują się na poziomie redukcji co najmniej 20% CO2 w 2020 roku w stosunku do roku 1990. Propozycje wysunięte na szczycie przez duńską prezydencję zakładały redukcję w wysokości 40% emisji do 2030 roku, 60% do 2040 roku i aż 80% emisji do 2050 roku. Na takie rozwiązanie nie zgodził się polski minister środowiska, Marcin Korolec.
Jak informuje resort ochrony środowiska twarde polskie stanowisko negocjacyjne było koniecznością wobec wyzwań przyszłości, a także znalazło poparcie innych krajów naszego regionu. Niemniej w prasie zagranicznej takie postępowanie zostało bardzo negatywnie ocenione przez europejskich polityków, ekspertów i działaczy ekologicznych. Czy więc polski sprzeciw w Brukseli był po raz kolejny przysłowiowym „wymachiwaniem szabelką” i ignorowaniem spraw kluczowych dla całej Wspólnoty? Niezupełnie. Myślę, że należy nieco głebiej przyjrzeć się polskiej polityce klimatycznej, aby móc osądzić polskie stanowisko.
Otóż w 2007 roku Polska wraz z całą Unią Europejską przyjęła zasady określone mianem pakietu energetyczno – klimatycznego, które zaczęły obowiązywać od 2009 roku. Pakiet ten określany jest w skrócie 20/20/20, ponieważ zakłada conajmniej 20% wspomniane już redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery, wzrost o 20% efektywności energetycznej oraz wzrost o 20% udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym zużyciu energetycznym, co wszystko miałoby zostać zrealizowanie do 2020 roku.
Problem polskiej polityki klimatycznej jest jednak o wiele bardziej złożony. O ile wzrost efektywności energetycznej wydaje się być najmniej kontrowersyjny ze wszystkich trzech celów i jest skutecznie i konsekwentnie realizowany (przykładem mogą być przeprowadzane na masową skalę ocieplenia budynków w Polsce), to dwa pozostałe punkty są zdecydowanie bardziej dyskusyjne, a składa się na to wiele czynników. Polscy politycy i eksperci wskazują na to, że już w 2007 roku, czyli w momencie przyjmowania pakietu, redukcja emisji CO2 do atmosfery wyniosła w Polsce 35%, co było jednym z najlepszych wyników w całej UE, podczas kiedy w innych krajach (jak np. Hiszpania czy Portugalia) nastąpił wzrost emisji.

Owszem, jest to solidny argument

Owszem, jest to solidny argument. Niemniej należy zwrócić uwagę, czy tak zmaczny spadek emisji jest efektem dbałości o atmosferę, czy jest po prostu wynikiem wprowadzenie w Polsce gospodarki wolnorynkowej, która swoimi mechanizmami spowodowała zamknięcie wielu zakładów przemysłowych, pordukujących miliony ton CO2. Dodatkowo akcesja do Unii Europejskiej wymusiła zakładanie filtrów w kominach wielu przedsiębiorstw i spełnianie rygorystycznych wymogów unijnych związanych z ochroną środowiska, co także przyczyniło się do takiego rezultatu. Liczby pozostają jednak liczbami – w przeciągu niespełna 20 lat Polska stała się europejskim prymusem w redukcji emisji CO2.
Zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja związana z wprowadzaniem odnawialnych źródeł energii w naszym kraju. Zasoby naturalne Polski determinują politykę energetyczną i w ten sposób, ponad 90% energii elektrycznej produkowane w naszym kraju pochodzi z elektrowni węglowych. Poziom ten jest najwyższy w całej UE, nie pokrywa się z przyjętą linią wspólnotowej ochrony klimatu i jest często wytykany jako słabość polskiej polityki klimatycznej, która zdaje się być wybiórcza i niekonsekwentna. Cóż jednak poczynić, skoro węgla w Polsce pod dostatkiem, przemysł węglowy (to nie tylko same kopalnie) generuje miliony miejsc pracy, a związki zawodowe i lobby węglowe są niezwykle silne i skuteczne. Zamontowanie farm wiatrowych i pokrycie połaci terenów kolektorami słonecznymi wydaje się być najlepszym rozwiązaniem, jednak tylko pozornie. Wszak inwestycje w wiatraki są niesamowicie kosztowne i znów skutkują protestami ekologów, ponieważ ginie zbyt wiele ptaków, a Polska to nie Sahara, o stałe nasłonecznienie ciężko i energia słoneczna na masową skalę znów okazuje się być nieopłacalna.
I tutaj właśnie tkwi sedno polskiej polityki klimatycznej – jest ona bardzo ściśle powiązana z narodową polityką energetyczną. Ciężko jest znaleźć złoty środek, który satysfakcjonowałby wszystkie strony. Stąd tak wiele oficjalnych rządowych dokumentów, które mają regulować obie gałęzie. Polityka Klimatyczna Polski. Strategie redukcji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020, Założenia Narodowego programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016 roku, Polityka energetyczna Polski do 2030 roku to tylko przykłady dokumentówm określających cele, czy sposoby, jednak nie definujących konkretnych rozwiązań i rezultatów.

Problem wydaje się być jeszcze bardziej skomplikowany

Problem wydaje się być jeszcze bardziej skomplikowany, gdy doda się do tego informacyjną bombę związaną z budową elektrowni atomowej (kolejny sprzeciw ekologów + lęk społeczeństwa), planami eksploatacji największych na świecie złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy (bunt mieszkańców, którzy mieliby być przesiedleni), czy technologiami sekwestracji, czyli oddzielania, wyłapywania i magazynowania CO2 (kto w Polsce ma finansować takie badania). Okazuje się, że złoża zbawiennego gazu łupkowego są mniejsze niż szacowano, a i Europa niechętnie spogląda na polską ekspolatację tego surowca. Ekolodzy podkreślają niezliczone ilości wody i chemikaliów potrzebnych do szczelinowania hydraulicznego, a amerykańskie badania pokazują, że podczas spalania gazu łupkowego wytwarza się jeszcze więcej gazów cieplarnianych niż podczas spalania węgla.
Polska chce być liczącym się graczem politycznym na płaszczyźnie europejskiej. Stąd też musi podążać za obowiązującymi trendami i przywiązywać dużą uwagę do polityki klimatycznej. Służyć miała temu m.in. ubiegłoroczna polska prezydencja (określana mianem „zielonej”), która obwieszczona sukcesem przez rząd, nazwana została porażką w kwestiach klimatycznych przez ekologów i polityków unijnych. Satysfakcjonującym rozwiązaniem zdaje się być chyba tylko odkupwanie gazu płynącego przez gazociąg północny, zakup technologii odnawialnych źródeł energii z Niemiec i technologii atomowych z Francji.
Problem jest to ciężki i wieloaspektowy, wymagający publicznej debaty i merytorycznej dyskusji. Ochrona klimatu stała się narzędziem politycznym, to fakt. Jednak w tym wszystkim powinno chodzić o ochronę środowiska. Bo ocieplenie klimatu nie dotyczy tylko topniejących lodowców, czy zatapianych wysepek, ale jak widać dotyka nas bezpośrednio i to częściej niż się nad tym zastanawiamy.