GOSPODARKA BIZNES NOWE TECHNOLOGIE KOMENTATOR EUROPA-NIEMCY-POLSKA
Innowacyjność Unii Europejskiej – kontekst polityczno-narodowy

Leszek Kwieciński
Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. Innowacyjności

/05.04.2012/  Unia Europejskiej od co najmniej dekady nie poprzestaje na szukaniu pomysłów związanych z podnoszeniem konkurencyjności międzynarodowej do której kluczem ma być innowacyjność. Zarówno Strategia Lizbońska (2000), jak i Nowa Strategia Lizbońska (2005) oraz Strategia Europa 2020 miały i mają definiować kierunek rozwoju i sposoby zwiększania owej innowacyjności. Obserwując zmiany zachodzące we współczesnym świecie nie dziwi taka optyka, ale główne pytanie brzmi czy tak naprawdę, w tych wszystkich wytycznych strategicznych i finansowych chodzi tylko o innowacyjność i konkurencyjność. Począwszy bowiem od rozszerzenia UE o 10 nowych państw pochodzących głównie z Europy Środkowo-Wschodniej (2004r.), tzw. stare państwa członkowskie niemal panicznie zaczęły szukać nowych argumentów i algorytmów budowania konkurencyjności, włącznie z nowym ujęciem polityki spójności. Ta polityka, która dotychczas była budowana i rozumiana na zasadzie solidarności, poprzez którą wspierano państwa biedniejsze przez bogatsze, począwszy od 2004 roku zaczyna być kształtowana na zasadzie wartości dodanej (value for money). Oznacza to, że pieniądze unijne maja być inwestowane w przedsięwzięcia związane z badaniami i rozwojem, innowacjami, zieloną energią. Analiza Wieloletnich Planów Finansowych z lat 2000-2020 wskazują na właśnie taką optykę rozwoju (patrz tabela).
Z powyższej tabeli wyraźnie wynika, iż stare państwa UE, które straciły dostęp do finansowania z polityki spójności, po akcesji nowych państw EŚW w 2004 roku, szukają nowego mechanizmu podziału środków, tak, aby zapewnić sobie i sowim interesariuszom dostęp do tych pieniędzy. Dynamicznie więc przyrastają pieniądze na konkurencyjność. Konkurencyjność jest finansowana z dwóch źródeł, tj. ze środków polityki spójności i programów ramowych UE. Te dwa źródła tworzą wzrastający budżet europejskiej konkurencyjności przy jednoczesnej stagnacji realnej (jeszcze nie nominalnej) środków na spójność europejską.
W miejsce niedawno preferowanej konwergencji państw i regionów UE pojawia się postulat koncentracji środków na najlepszych, najbardziej innowacyjnych, na lokomotywach wzrostu i w efekcie realizacji procesu kognitywnej prokonkurencyjnej dywergencji. Ta bardzo naukowa brzmiąca optyka rozwoju ma na celu włączenie w obręb polityki spójności wysoko rozwiniętych regionów, przedsiębiorstw ze starej UE przy jednoczesnym ograniczeniu środków dla dotychczasowych beneficjentów netto z nowych państw członkowskich. Dodatkowymi, narracyjnymi argumentami takiej logiki mają być skutki kryzysu finansowego czy narastający deficyt demokracji wśród państw płatników netto.  Czy jednak takie ujęcie pozwoli szybciej, sprawniej rozwijać się UE, czy zmniejszy to deficyt demokracji, czy da możliwość realnej konkurencji UE z USA, Japonią czy państwami BRIC czy Grupy E7 (czyli BRIC poszerzonej o Indonezję, Meksyk i Turcję)? Szczerze wątpię w pozytywne odpowiedzi na te pytania. Tak jak Strategia Lizbońska oraz jej nowa wersja nie przyniosły efektów, tak również skazana na niepowodzenie jest Europa 2020. Spełni ona jednak inną ważną, polityczno-narodową funkcję. Uspokoi polityków i grupy nacisku w tzw. starych państwach UE poprzez redystrybucję pieniędzy europejskich. Da zatem efekt polityczny przy znikomym współistnieniu efektu ekonomicznego czy innowacyjnego, bo te zależą od czynników endogennych, a nie kształtowanych w procesie europeizacji.