POLITYKA   Komentator. Europa-Niemcy-Polska  

Ratyfikacja Paktu Fiskalnego


Marcin Święcicki

Poseł na Sejm RP


/16.01.2013/ 1 stycznia 2013 r. zaczął obowiązywać Pakt Fiskalny, a wciąż będąca poza strefą euro Polska jest w trakcie procesu ratyfikacji Paktu. Wokół tegoż traktatu narosło wiele nieuzasadnionych opinii. Takim nieporozumieniem jest twierdzenie, że Pakt Fiskalny prowadzi do rozpadu Unii Europejskiej, gdy jest wręcz odwrotnie. Ma on temu rozpadowi zapobiec, szczególnie rozpadowi strefy euro. Pakt ten jest wzmocnieniem reguł fiskalnych i tworzy podstawy przyszłej unii fiskalnej. Gdyby Pakt Fiskalny obowiązywał od początku istnienia strefy euro, to być może nie mielibyśmy dziś kryzysowej sytuacji. Nie byłoby tego, co doświadcza Grecja, co doświadcza Hiszpania. Pakt Fiskalny nie przyczyni się więc do sytuacji, w której jest nadmierne zadłużenie, nadmierny deficyt budżetowy, natomiast może temu zapobiec.

Odwracaniem kota ogonem, jest też twierdzenie, że przystępując do Paktu odbieramy sobie prawo głosu. Ten pociąg już jedzie, 12 krajów dokonało ratyfikacji i traktat wszedł w życie. Na szczytach przewidzianych w Pakcie będzie się obradować nad tym jak ma wyglądać strefa euro, będzie określany jej dalszy rozwój. Albo my do tego pociągu chcemy wsiąść i być obecni przy tych negocjacjach, albo nie. Przystępując do Paktu Fiskalnego nie zabieramy sobie prawa głosu, lecz sobie go zapewniamy.

Następna kwestia dotyczy suwerenności, bowiem w tym aspekcie mylone są dwie różne rzeczy. Jedną rzeczą jest przystąpienie do rozmaitych traktatów, które zawężają możliwość samodzielnego podejmowania decyzji. Polska jest stroną bardzo wielu takich umów międzynarodowych, np. jesteśmy członkiem Światowej Organizacji Pracy i Światowej Organizacji Handlu (WTO) – w tej drugiej od 2004 r. reprezentowanym przez UE. Przyjmowaliśmy na siebie rozmaite zobowiązania, które zawężały możliwości podejmowania przez nas decyzji dotyczących zatrudnienia, działalności związków zawodowych, czasu pracy, czy w sprawach handlowych: ceł, dopłat eksportowych itd. Zakres kompetencji sami sobie zawężaliśmy, przystępując do takich czy innych międzynarodowych układów. Jednak decyzje w tych sprawach pozostawały u nas, były naszym suwerennym wyborem. Dotyczy to również pewnych kar. W Światowej Organizacji Handlu jeśli kraj nie stosuje się do zobowiązań, które dla siebie przyjął, to WTO może upoważnić inne państwa do zastosowania retorsji wobec takiego kraju. Wszystkie decyzje Polski o przystąpieniu do tych organizacji i traktatów zapadały zwykłą większością głosów i nie wymagało to stosowania tej kwalifikowanej, niezbędnej jedynie przy przekazaniu kompetencji naszych organów poza Polskę.

Natomiast czym innym jest sytuacja, z którą mamy do czynienia będąc w Unii

reklama

Europejskiej, kiedy pewne kompetencje faktycznie przekazaliśmy organom Unii. Np. w tej chwili wysokość stawek celnych nie reguluje się u nas w Polsce, tylko w Brukseli. Zasady działania Wspólnej Polityki Rolnej określa się nie u nas, tylko w Brukseli. Tutaj nie zawęziliśmy swoich kompetencji, ale je przekazaliśmy. Otóż Pakt Fiskalny dotyczy jedynie zawężania kompetencji, ale decyzje dalej pozostają w naszych organach. Decyzje budżetowe, decyzje fiskalne, decyzje o deficycie będą w dalszym ciągu podejmowane przez naszą Radę Ministrów i Sejm. Nie będzie więc przekazania tych decyzji do Unii Europejskiej. Natomiast zawęzimy sobie pole manewru, tak jak czyniliśmy to w przypadku innych międzynarodowych traktatów, do których przystępowaliśmy zwykłą większością głosów.

Kolejną podnoszoną kwestią są uprawniania Trybunału Sprawiedliwości, któremu Pakt Fiskalny daje dodatkowe kompetencje. Jednakże Trybunał Sprawiedliwości włącza się tylko w tym punkcie, który dotyczy sposobu zapisu w przepisach krajowych zobowiązań wynikających z Paktu. Jego zadaniem jest sprawdzenie czy państwo członkowskie implementowało do swojego prawa reguły fiskalne w sposób należyty – najlepiej w konstytucji, a jak nie, to winny odpowiednio mocny sposób. Trybunał Sprawiedliwości ocenia więc z punktu widzenia prawnego siłę tych zapisów, o których mówi Pakt Fiskalny, a nie zajmuje się sprawami stricte ekonomicznymi. Także jest to naturalna rola sądów, żeby rozstrzygać kwestie prawne.

Czy Polska może sobie pozwolić, by być poza tym Paktem, gdyż np. Wielka Brytania do niego nie przystąpiła? My nie jesteśmy Wielką Brytanią. Ona może sobie flirtować z ideą splendid isolation, choć nie sądzę, że na tym dobrze wyjdzie w długim okresie. My jesteśmy innym krajem. Mamy odmienne położenie geograficznie, jesteśmy państwem na dorobku, który korzysta z przepływów finansowych w Unii Europejskiej. Dla nas większa integracja oznacza więcej solidarności. Mniej integracji, bycie poza Paktem, to jest samoizolacja.

Polsce powinno zależeć na tym, żeby Unia Europejska przetrwała, żeby się silnie integrowała, gdyż my na tym korzystamy i gospodarczo, i politycznie. Zwiększa to nasze możliwości działania i umacnia naszą pozycję. Ratyfikację Paktu Fiskalnego uważam za jak najbardziej słuszną i właściwą dla interesów Polski.


031111_GIF_Budgetplaces_PL pl_160x600_GIF_031111 Image Banner 160 x 600
reklama
reklama
reklama
Czechy 22112012 Image Banner 160 x 600
260312_zwierzeta2