Atrakcyjność inwestycyjna projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii na Ukrainie - cz 1

/15.06.2012/ W 2011 r. po raz pierwszy Ukraina weszła do rankingu atrakcyjności krajów w zakresie energii odnawialnej, została oceniona na 32 miejsce. Wskaźniki są obliczane przez Ernst & Young dla 40 krajów. Liderami rankingu są Chiny, USA i Niemcy. Eksperci Ernst & Young zidentyfikowali Ukraine jako kraj, gdzie po wprowadzeniu zielonej taryfy w 2009 roku odnotowany  stały wzrost liczby projektów w dziedzinie energii odnawialnej.
Zmniejszeniu zależnośći krajowej gospodarki od importu energii w dużej mierze odpowiada zwiększenie samozabiezpiczenia Ukrainy energiją poprzez wprowadzenie technologii wykorzystujących alternatywne i odnawialne źródła energii i paliw alternatywnych. Biorąc pod uwagę międzynarodowe doświadczenie w eksploatacji objektów energetycznych wskazuje, że w obecnych warunkach na Ukrainie aktualnym jest rozwój energetyki wiatrowej, geotermalnej, odzyskiwania energii z małych elektrowni wodnych na Ukrainie i używać jako bio-paliwa źródeł energii (biomasa i biodiesel) i generatorów elektrochemicznych w ogniwach paliwowych.

Energia wiatrowa
Dziś Ukraina ma doświadczenie w budowie i eksploatacji nowoczesnych elektrowni wiatrowych. W Ukrainie są kilka instalacji energetycznych o łącznej mocy 13,402 kW dla cały termin exploatacji wyprodukowano 15,373 MVt na god. energii elektrycznej, co odpowiada 5550 ton paliwa standardowego. W ogóle terytorialne osobliwości Ukrainy oraz warunki wiatrowe są korzystne dla budowy elektrowni wiatrowych. Ale niezbędne jest korzystanie z nowoczesnej technologii komputerowej do pomiaru potencjału wiatru i wyboru potencjalnych obszarów lokalizacji elektrowni wiatrowych .
Zdaniem ekspertów, istnieją dwa możliwe sposoby rozwoju energetyki wiatrowej na Ukrainie:
• produkcja licencjonowanych elektrowni dużej mocy;
• rozwój sieci elektrowni wiatrowych projektowych w Ukrainie.
Jednakże doświadczenie pokazuje, że niezależny rozwój "od zera" w czasie kryzysu gospodarczego i braku funduszy opóźnia się o kilka lat.  Elektrownia moralnie starzeje się jeszcze na etapie eksploatacji badawczej.
Wyjściem z tej sytuacji może być konsolidacja doświadczenia wszystkich ukraińskich projektantów i producentów w wdrażaniu i eksloatacji nowoczesnych potężnych turbin wiatrowych.

Energetyka Geotermalna
Ukraina posiada znaczne zasoby energii geotermalnej, ich potencjał energetyczny szacuje się  na około 10 22  Jouli. Odpowiada to 3,4∙1011 ton  standardowego paliwa. Szacuje się, że zasoby geotermalne mogli by dostarczyć energii dla pracy Elektrociepłowni łącznej mocy 200 - 250 milionów kWt (na głębokości wiercenia do 7 km i okresów roboty stacji do 50 lat) i geotermalne systemy grzewcze o łącznej mocy do 1,2 - 1,5 miliardów kWh (na głębokości wiercenia do 4 km i okresów roboty do 50 lat).
Na Ukrainie najbardziej obiecujące dla rozwoju energetyki geotermalnej jest region Zakarpacie, gdzie werdług danych geologicznych i geofizycznych, na głębokości do 6 km temperatury osiągaą skałi 230 - 275 ° C. Tutaj odwierty geotermalne na głębokości 550 do 1500 m są łatwo dostępne, gdzie temperatura wody na głowicy odwiertu wynosi 40 - 60 ° C i na głębokości do 2000 m, temperatura wzrasta  do 90 - 100 ° C. Ciepło z tych złóż może być używane przez tworzenie systemów obiegu wód gruntowych.
W oparciu na techniczne możliwości oraz ograniczeń heoTES ze względów ekologicznych i ekonomicznych, rozwój energii geotermalnej jest uważany za optymalny w następujących obszarach priorytetowych:
• stworzenie wystarczająco dużych heoTES w oparciu o złoża energii geotermalnej o temperaturze powyżej 150 ° C o mocy błoków 10-50 MWt;
• rozwój sieci małych heoTES o mocy  50-5000 kWt;
• tworzenie elktrowni kombinowanych z wykorzystaniem ciepła jak wód geotermalnych, tak  i ciepła wynikającego ze spalania paliw kopalnych (ropa, gaz, węgiel);
• tworzenie kombinowanych elektrowęzłów dla otrzymywania energii elektrycznej, ciepła i cennych składników zawartych w geotermalnych nośnikach ciepła.

Paliwa alternatywne
Ukraina ma wystarczającą baze surowców do rozwoju prac z produkcji (wydobycia) paliw alternatywnych, na przykład, całkowite roczne zasoby odnawialne biomasy są około 115,5 mln ton. Możliwy potencjał energetyczny biomasy jest 22,0 mln ton, z  których technicznie dostępny potencjal energetyczny jest szacowany na 13,2 mln ton rocznie, co stanowi około 7% całkowitego zużycia energii pierwotnej na Ukrainie.
Dodatkowym źródłem energii po przystępnej cenie jest biopaliwo ciekłe. Z jego odmian najbardziej wydajne są: biodiesel i etanol. Biodiesel jest najbardziej opłacalnym w produkcji.
Kilka krajów już używają benzyny z 10-15 procentami różnych dodatków paliwowych. W szczególności, mieszanka benzyny z etanolem (10-12%), szczególnie z powodzeniem stosowane w USA i Kanadzie, którego produkcja opiera się na programie krajowym. W USA 80%  od produkowanego etanolu jest używane jako paliwo. We Francji stosowane paliwa w zawartośći 5% etanolu.
Obecnie, w celu ograniczenia importu ropy naftowej i produktów naftowych na Ukrainę, trzeba  zorganizować produkcję spirytusu paliwowego, który powinien być używany jako dodatek do oleju lekkiego. Korzystanie z  6-12 % dodatków alkoholu do benzyny nie wymaga zmian w konstrukcji silników samochodów, zwiększa się liczba oktanowa paliwa silnikowego, co prowadzi do redukcji kosztów energii w jego produkcji, zwiększając wydajność silnika o 4-5% i o 30% zmniejsza nedospalanie paliwa i emisji spalin, co spełnia wymagania ochrony środowiska.
W celu wykorzystania na Ukrainie etanolu paliwowego i zapewnienia wystarczającego potencjału eksportowego tego rodzaju paliw trzeba by zorganizować techniczną konwersję cześći zakładów z branży alkoholowej, przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności, ilości uprawianaia i zbierania surowców.
Innym sposobem rozwiązania problemu otrzymania wystarczającej ilośći własnego paliwa na Ukrainie jest zastosowanie oleju rzepakowego do produkcji oleju napędowego (biodiesla). Stosowanie oleju rzepakowego w produkcji żywności jest prawie niemożliwe ze względu na dużą zawartość szkodliwych dla człowieka związków organicznych, ale ponieważ jego średnia wartość opałowa (33,1 MJouli/litr) jest tylko nieco mniejsza niż oleju napędowego (35,1 MJ/l), wykorzystanie oleju rzepakowego jako paliwa jest możliwe i jest ważna dla sektora paliwowo-energetycznego.

Elementy paliwowe
Zgazowanie węgla, konwersja oleju opałowego i gazu ziemnego mogą być skutecznie wykorzystywane do bezpośredniej konwersji energii chemicznej paliwa na energię elektryczną w ogniwach paliwowych. W bezpośredniej zamiany energii chemicznej na energię elektryczną (bez procesu spalania), ogniwa paliwowe pozwalają na wysoką sprawność (wydajność) w praktycznym braku emisji tlenków siarki i azotu. Cieplne efektywności cyklu zasilania (TPP), które działają na gazie ziemnym, za pomocą ogniwa paliwowego z gazu pary wodnej rośliny, może osiągnąć 70% (wydajność wydajność bez termicznych ogniw paliwowych - do 48%). Jako przedstawiciel handlowy ogniwa paliwowe uważane: niezależne zasilanie (moc 3 kW do 200 kW), korzystanie transport (moc od 20 do 200 kW), wykorzystanie przemysłowe (pojemność od 200 kW do 20 MW), scentralizowane źródło zasilania (zasilanie z 50 do 400 MW). Jednak na Ukrainie w teraźniejszości, technologie te nie stają się handlowym znaczenie ze względu na konieczność znacznej ilości inwestycji

Ukraina stara się zmniejszyć bieżące zależności od gazu importowanego. Aby osiągnąć ten cel opiera się na efektywności energetycznej, wzmocnienie energooszczędnych technologii oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Skuteczne od kwietnia 2009 r. taryfy dla energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest jednym z najwyższych w Europie, biorąc pod uwagę bogactwo europejskiego rynku sprawia, że ​​na Ukrainie bardzo atrakcyjna dla zagranicznych inwestorów działających w sektorze energetycznym. Według oświadczenia ukraińskiego rządu w ciągu najbliższych 3-4 lat, kraj planuje zgromadzić 3 mld dolarów poprzez przyciągnięcie prywatnych inwestorów i skierować te środki na wzmocnienie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
We wrześniu 2011 roku Komisja narodowa z Elektroenergetyki Ukrainy ustaliła taryfę dla energii elektrycznej wytwarzanej przez energię słoneczną, umieszczony na ziemi na 5,33 USD za kilowatogodzinę (około 0,46 euro), słonecznej elektrowni umieszczane na dachach i elewacje (pojemność nie przekracza 100 kW) - na 4,89 godziny (około 0,42 hrnkVt euro). Te korzystne stawki mogą korzystać i podmioty, które wytwarzają energię elektryczną z energii wiatru i biomasy. Co do produkcji energii elektrycznej z energii wody, efekt taryfy stosuje się tylko do małych elektrowni wodnych, moc zainstalowana, z których każda nie przekracza 10 MW.
W ubiegłym roku udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, w tym dużych elektrowni wodnych, ok. 7 procent całkowitej energii elektrycznej wytwarzanej. Jeśli weźmiemy pod uwagę energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii w interpretacji ustawodawstwa Ukrainy, liczba ta będzie mniejsza niż 2 proc. W przyszłości liczba ta wzrośnie, ponieważ według "Docelowa państwa programu gospodarczego w dziedzinie efektywności energetycznej oraz rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych i paliw alternatywnych na lata 2010-2015", udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i paliw alternatywnych powinny być w 2015 r. nie mniej niż 10 proc. W 2030 r. udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii powinny dotrzeć do znaku 20 procent. Zdaniem ekspertów, za pomocą techniczną, klimatyczną i geograficzną potencjał produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Ukraina jest w stanie pokryć około 50 procent obecnej charakterystyki energetycznej.
Wielu inwestorów już otrzymujących świadczenia z wykorzystaniem uwarunkowania klimatyczne i geograficzne, istniejące na Ukrainie, ale także z powodu wysokich stawek celnych odszkodowania. We wrześniu 2011 roku austriacka firma "ActivSolar" ogłosiła zakończenie trzeciego etapu słonecznego parku na półwyspie. Trzeci etap stacji ma pojemność 20 MW. Po zakończeniu całego parku słonecznego, będzie to największa elektrownią słoneczną na świecie i zapewni energię elektryczną do 20.000 gospodarstw domowych w regionie. W roku 2018 w regionie Donieck powinny być budowane dwie powietrza parków o łącznej mocy 1,2 GW. Ukraina jest atrakcyjną lokalizacją dla tego zakładu do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto, Ukraina ma korzystne ulgi podatkowe i niskie koszty na wynagrodzenia. W szczególności, niemiecki Akcyjna "Fuhrlander" planuje wybudowanie elektrowni wiatrowej na Ukrainie.
Dokładna wartość "zielony" taryfa określona jest dla podmiotów, które generują energię elektryczną ze źródeł alternatywnych w detalicznym taryfy dla odbiorców napięcia pomnożona przez współczynnik "zielony" taryfy dla energii elektrycznej wytwarzanej z tego alternatywnego źródła. Tak więc, za energię elektryczną uzyskiwaną z energii słonecznej przez powierzchnię elektrycznych urządzeń energetycznych, wskaźnik "zielony" Taryfy ustala się na 4,8. Dla energii elektrycznej wytwarzanej z energii wiatru przez energię elektryczną mocy zainstalowanej ponad 2000 kW, wskaźnik "zielony" taryfy wynosi zaledwie 2,1. Relacja "zielony" energii elektrycznej taryfowego wygenerowane elektryczne obiektów energetycznych wprowadzone do eksploatacji w lub znacząco ulepszonych) po 2014, 2019 i 2024, spadły odpowiednio o 10, 20 i 30 procent swojej podstawowej wielkości. Od 2012 roku akcje surowców, maszyn i urządzeń, robót i usług pochodzenia ukraińskiego w kosztach budowy odpowiedniego obiektu elektroenergetycznego, która produkuje energię elektryczną z alternatywnych źródeł energii musi wynosić co najmniej 15 procent od roku 2013 - 30 procent, aw 2014 r. - 50 proc.
Przedsięwzięć gospodarczych zaangażowana w działalność gospodarczą do produkcji energii elektrycznej tematu do licencji. Energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł energii mogą być realizowane bezpośrednio do konsumenta końcowego. Transakcje sprzedaży są przeprowadzane wyłącznie przez przedsiębiorstwa państwowego "Rynek energetyki".
Po sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, firmy są zwolnione z podatku dochodowego za 2021. Do 2020 roku zwolnione z podatku dochodowego, przy użyciu biopaliw.
Od zwolnionego z podatku obrotowego sprzedaży na Ukrainie, niezbędnego do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto, prawo bezcłowego importu maszyn, urządzeń i obiektów wykorzystywanych do produkcji "zielony" energii, pod warunkiem, że są wykorzystywane do produkcji własnej i że nie są produkowane i nie ma odpowiednika na Ukrainie. Podatek gruntowy dla gruntów dla obiektów energetycznych, które generują energię elektryczną z alternatywnych źródeł energii jest wypłacany w wysokości 25 procent stawek podatku gruntowego.

Cdn....Część druga w kolejnym wydaniu KOMENTATORA
 GOSPODARKA BIZNES NOWE TECHNOLOGIE KOMENTATOR EUROPA-NIEMCY-POLSKA