strona główna

Polska gospodarka ważna dla Niemiec Część I.

/09.02.2012/  Autoryzowany wywiad wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka dla „Komentator. Europa, Niemcy, Polska, Dolny Śląsk”
Krzysztof Tokarz: Już nie tylko o Grecji, ale i o Włoszech mówi się jak o potencjalnym bankrucie. Czy istnieje niebezpieczeństwo że strefa euro się rozpadnie?

Waldemar Pawlak: Stabilizacja finansowa strefy euro to w tej chwili największe gospodarcze wyzwanie Unii. Wspólnota podejmuje zatem szereg działań, aby zapobiec i zniwelować problemy wspólnej waluty. Stąd m.in. decyzja o ustanowieniu stałego Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM), który zastąpi tymczasowy Europejski Mechanizm Stabilizacji Finansowej (EFSM) oraz Europejski Instrument Stabilności Finansowej (EFSF). Komisja Europejska zaproponowała również stworzenie mechanizmu monitorowania, zapobiegania i korygowania nierównowag makroekonomicznych.
Wierzę, że strefie euro nie grozi rozpad, ale musimy być przygotowani na każdą ewentualność. Optymalna strefa walutowa musi mieć jednak mocne podstawy, przede wszystkim podobny poziom rozwoju gospodarczego jej członków i zbliżoną skłonność do inflacji.
Jedną z propozycji przeciwstawienia się niekorzystnym tendencjom i wydarzeniom nękającym w ostatnim czasie Europę jest pieniądz oparty o koszyk walut. Taki pieniądz nie odbiera tożsamości walutom narodowym, jest bardziej elastyczny, a co za tym idzie bardziej odporni zarówno na ataki z zewnątrz jak i na sytuację wewnątrz unii walutowej. To podobne rozwiązanie do jednostki rozliczeniowej ECU, poprzedzającej euro w Unii Europejskiej. Taką walutę mogłoby z powodzeniem stosować 27 krajów UE, nawet Wielka Brytania. Rozwiązanie to jest dużo bezpieczniejsze niż obecna strefa euro.
KT: Z drugiej strony francuski prezydent i niemiecka kanclerz coraz śmielej sugerują ściślejszą współpracę w ramach państw strefy euro. Sarkozy mówił wprost, że powinno się zacieśnić współpracę w ramach UE z krajami, które mają euro i rozluźnić z tymi, które płacą narodowymi walutami. Czy to już Europa dwóch prędkości?

WP: Opinię, że poprzez zacieśnienie współpracy w ramach euro powstanie Europa dwóch prędkości, uważam za błędną. Obecnie strefa unijnej waluty rozwija się wolniej niż pozostała cześć Unii Europejskiej, a tym bardziej wolniej od Polski. Pokazują to prognozy Komisji Europejskiej, szacujące wzrost gospodarczy w strefie na poziomie ok. 0,5 proc. w 2012 r. Europejskie spowolnienie gospodarcze może utrwalić restrykcja fiskalna w strefie euro, związana ze wspomnianym zacieśnieniem polityki gospodarczej. Można zatem wręcz oczekiwać, że gospodarka grupy krajów o unijnej walucie jeszcze bardziej zwolni względem Polski. W ten sposób rzeczywiście może powstać Europa dwóch prędkości, ale w zgoła innym znaczeniu niż się powszechnie uważa.

KT: Czy Polska powinna przyjąć  euro? Jeżeli tak, to kiedy? Czy teraz to właściwy moment? A jeśli szybko nie przyjmiemy wspólnej waluty, to nie grozi nam marginalizacja?

WP: Przystępując do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się przyjąć wspólną unijną walutę. Termin wejścia do strefy euro nie został jednak sprecyzowany. Stoję na stanowisku, że Polska powinna przyjąć wspólną walutę w momencie, gdy będzie na to gotowa oraz kiedy sytuacja w strefie euro się ustabilizuje. Jednocześnie gotowość przystąpienia do euro jest oceniane kryteriami z Maastricht. Według danych z września 2011 r. Polska spełniała tylko jedno kryterium – stóp procentowych.
W przypadku braku szybkiego przyjęcia wspólnej waluty nie grozi nam jednak marginalizacja. Polski złoty pomógł naszej gospodarce w czasie ostatniego kryzysu, w latach 2008 i 2009. Zarówno wówczas, jak i teraz widoczna jest zaleta płynnego kursu walutowego, jako tzw. „automatycznego stabilizatora”, który pozwala szybko dostosować się gospodarce do niekorzystnych uwarunkowań i złagodzić negatywne skutki dla eksporterów. Dzięki temu mieliśmy i, według obecnych prognoz, będziemy mieli wyższe tempo wzrostu gospodarczego niż w strefie euro.

CDN... w kolejnym wydaniu Komentatora
   POLITYKA   Komentator. Europa, Niemcy, Polska, Dolny Ślask